Reklamacje

 

Wyciąg z regulaminu dotyczący procesu składania reklamacji przez Konsumentów oraz Klientów nie będących Konsumentami

Dokumenty do pobrania: Formularz reklamacji

 

Par. 9 Reklamacje Konsumentów

 1. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi Towar wolny od wad.
 2. Jeżeli kupiony przez Konsumenta Towar ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedający jest odpowiedzialny wobec niego z tytułu rękojmi na zasadach regulowanych przepisami art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 3. Reklamację dotyczącą zakupionego przez  Konsumenta Towaru zalecamy  złożyć:
  poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej https://sterim.eu, a następnie wysłanie tego formularza na adres e-mail reklamacje@sterim.eu
 4. Sprzedający zaleca, by reklamacja wskazywała co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, ewentualnie numer telefonu,
  b) numer zamówienia Towaru, stanowiącego przedmiot reklamacji,
  c) numer faktury lub paragonu,
  d) Towar podlegający reklamacji,
  e) żądanie Konsumenta,
  f) uzasadnienie reklamacji obejmujące w szczególności dokładny opis wady.
 5. Konsument zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres: Sterim Sp. Z o.o., ul. Winogrady 118, 61-636 Poznań.
 6. Do zwracanego Towaru Konsument proszony jest o dołączenie kopii faktury VAT lub paragonu; ich dołączenie może przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 7. Konsument proszony jest o odesłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.
 8. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedający może kontaktować się z Konsumentem na podany przez niego adres lub adres e-mail bądź numer telefonu.
 9. Sprzedający rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres (jeżeli reklamacja została przesłana pocztą) lub adres e-mail (jeżeli reklamacja została przesłana e-mailem lub poprzez formularz reklamacji).
 11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Konsument powinien odebrać reklamowany Towar w terminie ……. dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 12. Sprzedający nie przewiduje udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich uregulowanym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. Zm.) Konsument ma możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnego za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów pod adresem europa.eu/consumers/odr . Adres elektroniczny Sprzedającego: info@sterim.eu

 

Par. 10 Reklamacje Klientów niebędących Konsumentami

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem za prawidłowe funkcjonowanie i jakość dostarczonych Towarów na warunkach określonych postanowieniami niniejszego paragrafu. Jednocześnie Sprzedający i Klient niebędący Konsumentem wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towarów (rękojmia) regulowaną przepisami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta niebędącego Konsumentem, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient niebędący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi niebędącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta niebędącego Konsumentem za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta niebędącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w dostarczonym Towarze w tej samej chwili.
 4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli Klient niebędący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 5. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne, niebędące wadami ukrytymi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed odebraniem Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem i Klient ten zawiadomi o niej Sprzedającego w sposób wskazany w ust. 7 poniżej.
 6. Wady (braki) ilościowe Towaru nie stanowią wady ukrytej.
 7. O wykryciu wady niebędącej wadą ukrytą, w tym braku ilościowego, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia odebrania Towaru. Sprzedający nie odpowiada za wady niebędące wadami ukrytymi zgłoszone po tym terminie.
 8. O wykryciu wad jakościowych będących wadami ukrytymi Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. Sprzedający nie odpowiada za wady zgłoszone po tym terminie.
 9. Reklamacje Klient niebędący Konsumentem może składać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się Stronie Internetowej https://sterim.eu, a następnie wysłanie tego formularza na adres e-mail reklamacje@sterim.eu
 10. Reklamacja musi wskazywać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę, firmę, adres, adres e-mail, fakturę sprzedaży, Towar podlegający reklamacji, żądanie Kontrahenta, uzasadnienie reklamacji obejmujące w szczególności dokładny opis wady oraz dokumentację fotograficzną i kopię faktury VAT.
 11. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na swój koszt i ryzyko, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu, na adres Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, chyba że Sprzedający zobowiąże się do dokonania oględzin Towaru w miejscu użytkowania Towaru przez tego Klienta.
 12. Sprzedający rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od  otrzymania prawidłowo sporządzonej i kompletnej reklamacji, zgodnej z ust. 9 i 10 i 11, oraz reklamowanego Towaru, a gdyby Sprzedający otrzymał reklamację i Towar w różnych dniach – od dnia otrzymania ostatniego z nich. W przypadku gdy Sprzedający zobowiązał się dokonać oględzin w miejscu użytkowania Towaru, wymogu dostarczenia Towaru nie stosuje się. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Sprzedający wysyła do Klienta niebędącego Konsumentem na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana, informację o nieuwzględnieniu albo uwzględnieniu reklamacji oraz sposobie i terminie usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad. Termin usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad będzie nie dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W przypadkach uzasadnionych przyczynami o charakterze technicznym, technologicznym lub innymi niezależnymi od Sprzedawcy, w szczególności leżącymi po stronie producenta, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta, termin ten ulegnie automatycznie wydłużeniu, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, o dodatkowy czas potrzebny na usunięcie wady lub dostarczenie Towaru wolnego od wad, wywołany tymi przyczynami, jednakże nie dłużej niż o kolejne 30 dni, chyba że Sprzedawca wskaże
 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający według swojego wyboru usunie wadę fizyczną Towaru albo dostarczy Towar wolny od wad albo zwróci cenę.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności w przypadku braku wystąpienia wady, a także w przypadku, gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub innego niż Sprzedający podmiotu, wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności koszty dojazdu, robocizny, oględzin, badań, transportu, będą poniesione przez Klienta niebędącego Konsumentem, a ponadto Klient ten zobowiązany jest odebrać reklamowany Towar na własny koszt w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Klient ten nie odbierze Towaru w terminie wskazanym w zdaniu powyższym, Sprzedający ma prawo żądać zapłaty przez niego kary umownej w 123,00 pln brutto przechowywanego przez Sprzedającego Towaru za każdy dzień przechowywania. Sprzedający uprawniony jest dochodzić zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 15. Jeżeli dokumentacja określająca warunki eksploatacji Towaru wymaga dokonywania przez Klienta prewencyjnych czynności serwisowych, w tym przeglądów gwarancyjnych, Klient niebędący Konsumentem jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań, pod rygorem utraty prawa zgłaszania wad.
 16. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu wad Towarów nie obejmuje:
 17. Towarów, za które cena nie została zapłacona w terminie w całości lub w części,
 18. Towarów zamontowanych lub używanych niezgodnie z umową, ich przeznaczeniem, lub niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego lub producenta,
 19. wad powstałych przy lub w wyniku dokonywania przez tego Klienta lub na jego zlecenie napraw lub przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych dostarczonego Towaru, bez uprzedniego powiadomienia i pisemnej zgody Sprzedającego i producenta,
 20. wad powstałych podczas transportu,
 21. wad, z powodu wystąpienia których obniżono cenę,
 22. Towarów, co do których Klient nie spełnił wymogów wskazanych w ust. 15,
 23. usterek, wad i uszkodzeń będących następstwem wypadków losowych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego,
 24. wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji,
 25. wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia eksploatacyjnego,
 26. Towarów bez dowodu zakupu,
 27. Towarów użytkowanych po pojawieniu się wady.
 28. Sprzedający nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta niebędącego Konsumentem wskutek istnienia wady fizycznej, w szczególności za szkody, które Klient ten poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, w tym zwłaszcza Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez tego Klienta korzyści ani zobowiązany do zwrotu jemu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru, ani zwrotu dokonanych przez tego Klienta nakładów na Towar, ani też za szkody, które Klient ten poniósł w związku ze zgłoszeniem wady i procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym paragrafie, w tym zwłaszcza Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia reklamowanego Towaru, zapakowania tego Towaru, transportu, podróży i noclegów tego Klienta, ani też do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez tego Klienta umowy zawartej z osobą trzecią, w szczególności z tytułu kar umownych obciążających tego Klienta.
 29. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie ma zastosowania do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie w jakim mają do niej zastosowanie dotyczące konsumenta przepisy art. 556(1) par. 2, 556(2), 557 par. 2 i 3, 560 par. 2, 561(1) par. 3, 561(5), 568 par. 1 zdanie drugie i 568 par. 2 Kodeksu cywilnego.