Prawo do odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulującymi zasady zawierania umów na odległość, Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni. Skorzystanie z tego prawa wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Konieczny jest również zwrot towaru. Szczegóły regulujące proces odstąpienia od umowy stanowi część Regulaminu Par. 11 Odstąpienie od umowy.

Dokumenty do pobrania: Formularz odstąpienia od umowy

Par. 11 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania (tj. objęcia w posiadanie) ostatniego Towaru, partii lub części przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży prosimy wysłać na adres: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, lub na adres elektroniczny e-mail: info@sterim.eu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu.
 9. Konsument proszony jest o odesłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest ponieść:
  a) dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  b) bezpośrednie koszty zwrotu Towaru; wysokość tych kosztów uzależniona jest od gabarytów i ilości zwracanego Towaru, przy czym w przypadku gdy zwrotowi podlega cały zakupiony Towar, wysokość tych kosztów powinna być zbliżona do kosztów dostarczenia tego Towaru Konsumentowi przez Sprzedającego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 13. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie 11stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej.