Regulamin

Par. 1 Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  a) zasady i warunki sprzedaży Towarów, w Sklepie Internetowym STERIM, działającym pod adresem https://sterim.eu, w tym zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży Towarów,
  b) zasady świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną pod adresem https://sterim.eu.
 2. Sklep Internetowy STERIM, działający pod adresem https://sterim.eu, prowadzony jest przez Sterim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000882168, NIP 972-131-44-66, REGON 388122320, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł w pełni wpłacony, numer telefonu (+48) 61 415 89 76
 3. W sprawach, których dotyczy Regulamin, zalecamy kontaktować się ze Sprzedającym:
  a) na adres elektroniczny e-mail: info@sterim.eu
  b) na adres korespondencyjny: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań,
  c) poprzez czat dostępny na stronie sklepu internetowego pod adresem https://sterim.eu ,

 

 Par. 2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:

 1. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie, umożliwiających dostęp do Konta,
 3. Login – adres e-mail Klienta podawany przez Klienta podczas rejestracji, niezbędny do uzyskania dostępu do Konta,
 4. Klient – każdy podmiot składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu,
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
 6. Konsument – Klient, będący osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Ponadto, Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, do której stosuje się przepisy zawarte w rozdziałach 4, 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta – w zakresie określonym w art. 7aa ustawy o Prawach Konsumenta).
 7. Konto – osobiste konto Klienta zabezpieczone Hasłem i Loginem, tworzone przez Klienta w procesie rejestracji w Sklepie, na którym przechowywane są dane Klienta i informacje o jego Zamówieniach, w tym zwrotach, reklamacjach, i które umożliwia wielokrotne składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta oraz adresu dostawy,
 8. Koszyk – element, do którego Klient może dodawać Towary, które zamierza zamówić w Sklepie,
 9. Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego STERIM”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 10. Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy o nazwie STERIM, działający pod adresem https://sterim.eu ,
 11. Sprzedający – Sterim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres siedziby: ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000882168, NIP 972-131-44-66, REGON 388122320, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 w pełni wpłacony,
 12. Strony – Sprzedający i Klient,
 13. Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem https://sterim.eu,
 14. Towar – rzecz ruchoma, wymieniona i opisana na Stronie Internetowej jako dostępna, mogąca być przedmiotem Umowy Sprzedaży, z wyłączeniem rzeczy ruchomych oznaczonych „Na zamówienie”,
 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu,
 16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 ze zm.)
 17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu przy wykorzystaniu formularza interaktywnego, stanowiące ofertę nabycia danego Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży Towaru.

 

Par. 3 Zasady ogólne

 1. Klientem Sklepu może być wyłącznie:
  a) pełnoletnia osobą fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  b) osoba prawna,
  c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu
 3. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz Regulaminem.
 4. Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek i posiadają oryginalne opakowanie.
 5. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie przy każdym Towarze podawane są w złotych polskich (PLN) oraz wyrażone są w kwocie brutto zawierającej obowiązującą stawkę podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 6. Strony wiąże cena prezentowana w Sklepie przy Towarze w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 7. Dostawa Towarów możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Prezentacja Towarów w Sklepie, w tym zdjęcia, rysunki, ilustracje i opisy Towarów, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 9. Prezentacja Towarów w Sklepie stanowi zaproszenie do składania ofert. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi jedynie ofertę nabycia danego Towaru i nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży.
 10. Sprzedający dokłada wszelkich starań przy tworzeniu zdjęć, rysunków, ilustracji i opisów Towarów. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Towaru przed złożeniem Zamówienia Klient może skontaktować się ze Sprzedającym w sposób wskazany w par. 1 ust. 3 Regulaminu.
 11. Sklep przyjmuje Zamówienia całą dobę.
 12. Klient może złożyć Zamówienie bez konieczności Rejestracji. Klient ma możliwość Rejestracji w Sklepie, co umożliwi jemu wielokrotne składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych Klienta oraz adresu dostawy.
 13. Jeżeli wyraźnie to zaznaczono, producent udziela na Towar gwarancji. Dokument gwarancyjny przesyłany jest Klientowi na podany przez niego adres e-mail. Gwarancja na Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z tytułu niezgodności Towaru z Umową.

 

Par. 4 Warunki techniczne

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać urządzenie z aktywnym dostępem do Internetu, umożliwiające uruchomienie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chrome, Safari, Opera oraz Edge, zalecane w najnowszej dostępnej wersji, aktywny adres e-mail, rozdzielczość ekranu zalecane 300 pikseli. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu może wymagać włączenia obsługi Java Script, instalacji aplikacji otwierania plików typu PDF oraz akceptacji plików cookies. Koszty związane ze spełnieniem warunków technicznych określonych w zdaniach poprzednich obciążają Klienta.
 2. Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail wskazane w Regulaminie wiadomości, będące treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, wyłącznie celem należytego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz należytego wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Na adres e-mail podany przez Klienta Sprzedający może wysyłać następujące treści cyfrowe:
  a) wiadomość, potwierdzającą dokonanie Rejestracji i utworzenie Konta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta Klienta,
  b) oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  c) informację o szczegółach złożonego Zamówienia, w tym o nazwie i ilości zamówionych Towarów, łącznej cenie zamówionych Towarów i wybranej formie płatności oraz o łącznym koszcie i sposobie dostawy zamówionych Towarów, a także informację o Regulaminie i prawie do odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  d) informację o rachunku bankowym właściwym dla płatności za Zamówienie,
  e) powiadomienie o pozytywnie zakończonej płatności i przyjęciu Zamówienia do realizacji,
  f) wiadomość z fakturą lub innym dokumentem sprzedaży,
  g) powiadomienie o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji,
  h) informację o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta wraz z linkiem do śledzenia przesyłki,
  i) odpowiedź na reklamację,
  j) wezwanie do odebrania Towaru,
  k) Regulamin,
  l) inne treści cyfrowe związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub wykonaniem Umowy Sprzedaży, w szczególności informacja o kolejnych etapach realizacji Zamówienia,
  m) informacja handlowa, w tym Newsletter, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na jej otrzymywanie.

 

Par. 5 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  a) usługa Konta, polegająca na jego założeniu i prowadzeniu,
  b) usługa formularza Zamówienia, polegająca na umożliwieniu Klientowi składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu,
  c) usługa Newslettera, polegająca na wysyłaniu do Klienta za jego zgodą na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta usług wskazanych w ust. 1 do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Usługa Konta jest bezpłatna. Utworzenie Konta może nastąpić niezależnie od składanego Zamówienia albo podczas składania Zamówienia.
  a) W celu utworzenia Konta konieczne jest:
  - poprawne wypełnienie przez Klienta wszystkich wymaganych pól formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie internetowej Sklepu, w tym podanie danych Klienta, tj. imienia, nazwiska, firmy, adresu (siedziby, zamieszkania, do doręczeń), adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu; przy czym Klient niebędący Konsumentem, którego dane znajdują się już w bazie danych Sprzedawcy, podaje wyłącznie numer NIP, a pozostałe jego dane zostaną uzupełnione automatycznie przy pomocy aplikacji API REGON, i
  - zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz zaakceptowanie przez Klienta  Regulaminu, i
  - zapoznanie się przez Klienta z Polityką Prywatności oraz zaakceptowanie przez Klienta Polityki Prywatności, i
  - zaznaczenie opcji „Zarejestruj” lub innej o równoważnej treści.
  b) Spełnienie warunków wskazanych w ust. 3 lit. a) powyżej jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną.
  c) Po spełnieniu warunków wskazanych w ust. 3 lit. a) powyżej Sprzedający wyśle na podany przez Klienta podczas rejestracji adres e-mail wiadomość, która będzie potwierdzać dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie i utworzenie Konta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta. Aktywacja Konta następuje poprzez otwarcie linku. Chwila aktywacji Konta jest chwilą zawarcia przez Strony umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną.
  d) Konto dostępne jest dla Klienta, który zaloguje się do niego, podając Login i Hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie Loginu lub Hasła osobom trzecim. Zaleca się, by w celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Klient stosował się w szczególności do następujących zasad:
  - nie ujawniał Loginu ani Hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta,
  - wprowadzał Login i Hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,
  - nie zapisywał Hasła,
  - zmieniał Hasło co pewien czas.
  e) Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  f) Klient może w każdym czasie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Konta poprzez:
  - kliknięcie opcji „Usuń Konto” lub innej równoważnej dostępnej po zalogowaniu się na Konto, albo
  - wypełnienie formularza usunięcia konta znajdującego się pod adresem https://sterim.eu/webpage/rozwiazanie-umowy-o-swiadczenie-uslugi-konta i jego wysłanie do Sprzedającego na adres e-mail wskazany w par. 1 ust. 3,
  - wysłanie żądania usunięcia Konta do Sprzedającego na adres e-mail wskazany w par. 1 ust.3,
  co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszelkich danych zapisanych na Koncie i rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną. Usunięcie Konta nie ma wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.
  g) Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną z 14 - dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności.
  h) Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zajdzie którakolwiek z poniższych okoliczności:
  - cel rejestracji w Sklepie lub sposób korzystania z usług przez Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  - działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa lub normami obyczajowymi, lub nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, lub narusza prawa osób trzecich,
  - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności,
  - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze dostarczonych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności i zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania Klientowi dostępu do Konta,
  - Klient przesyła niezamówione informacje handlowe,
  - Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
  i) Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji.
  j) Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta drogą elektroniczną przez Sprzedającego jest równoznaczne z usunięciem wszelkich danych zapisanych na Koncie i rozwiązaniem tej umowy, przy czym pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Usługa formularza Zamówienia jest bezpłatna. Sprzedający umożliwia Klientom nieodpłatnie składanie Zamówień w Sklepie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia.
  a) Wypełnienie formularza Zamówienia polega na wykonaniu łącznie następujących działań:
  - dodaniu do Koszyka Towaru w wybranej ilości,
  - kliknięciu opcji „Zamów” lub innej równoważnej,
  - wybraniu sposobu dostawy,
  - wybraniu formy płatności,
  - zalogowaniu się na Konto (w takim przypadku dane Klienta uzupełniane są automatycznie) albo w przypadku składania zamówienia bez logowania podaniu danych Klienta, tj. imienia, nazwiska, firmy, adresu (siedziby, zamieszkania, do doręczeń), adresu dostawy, adresu e-mail, numeru telefonu, przy czym Klient niebędący Konsumentem, którego dane znajdują się już w bazie danych Sprzedawcy, podaje wyłącznie numer NIP, a pozostałe jego dane zostaną uzupełnione automatycznie po kliknięciu opcji „Pobierz dane”;
  - kliknięciu opcji „Przejdź do potwierdzenia” lub innej równoważnej,
  - zapoznaniu się przez Klienta z podsumowaniem Zamówienia,
  - zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem oraz zaakceptowaniu przez Klienta  Regulaminu,
  - zapoznaniu się przez Klienta z Polityką Prywatności oraz zaakceptowaniu przez Klienta Polityki Prywatności,
  - zaznaczeniu opcji „Zapoznałem się z moim prawem do odstąpienia od umowy, Regulaminem i Polityką Prywatności” lub innej równoważnej,
  - kliknięciu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innej równoważnej.
  b) Umowa o świadczenie usługi formularza Zamówienia drogą elektroniczną dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia i wygasa z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z ust. 4 lit. a) albo zaprzestania korzystania z tego formularza przed kliknięciem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub innej równoważnej.
 5. Usługa Newsletter polega na nieodpłatnym przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres e-mail informacji o Towarach, promocjach lub ofertach Sprzedawcy.
  a) W celu skorzystania z usługi Newsletter Klient:
  - podaje adres e-mail na stronie internetowej Sklepu w polu „Zapisz się do Newslettera i otrzymuj informacje o nowościach i promocjach” lub innym równoważnym, albo
  - podczas rejestracji Konta albo podczas składania Zamówienia zaznacza opcję „Zapisz na Newsletter” lub inną równoważną i podaje adres e-mail , na który Sprzedający ma przesyłać informacje handlowe, oraz
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, oraz  na otrzymywanie w tej formie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz używanie w tym celu przez Sprzedającego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2019 r. Poz. 2460), i
  - kliknie opcję „Dodaj adres” lub inną równoważną.
  b) Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  c) Klient może w każdym czasie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera poprzez:
  - kliknięcie opcji „Wypisz z Newslettera” lub innej równoważnej dostępnej po zalogowaniu się na Konto, albo
  - kliknięcie w link znajdujący się na końcu każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter, albo
  - wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi Newslettera na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w par. 1 ust. 3.,
  co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi Newslettera drogą elektroniczną.
 6. Usługa SMS polega na nieodpłatnym przesyłaniu na wskazany przez Klienta numer telefonu informacji o Towarach, promocjach lub ofertach Sprzedawcy.
  a) W celu skorzystania z usługi SMS Klient:
  - podczas rejestracji Konta albo podczas składania Zamówienia zaznacza opcję „Zapisz na usługi SMS” lub inną równoważną i podaje numer telefonu, na który Sprzedający ma przesyłać informacje handlowe, oraz
  - wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności, oraz  na otrzymywanie w tej formie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.) oraz używanie w tym celu przez Sprzedającego telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. 2019 r. Poz. 2460), i
  - kliknie opcję „Dodaj numer telefonu” lub inną równoważną.
  b) Usługa SMS świadczona jest przez czas nieoznaczony.
  c) Klient może w każdym czasie i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi SMS poprzez:
  - kliknięcie opcji „Wypisz z usługi SMS” lub innej równoważnej dostępnej po zalogowaniu się na Konto, albo
  - wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi SMS na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w par. 1 ust. 3.,
  co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi SMS drogą elektroniczną.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych, o których mowa w ust. 3, 4, 5 i 6, jest niezbędne do świadczenia przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną.
 8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie przez Klienta ze Sklepu.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych, w tym w szczególności z powodu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, lub innych od niego niezależnych oraz za następstwa takich przerw.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta i bez podawania przyczyn takiego działania.
 11. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną zalecamy składać: na adres elektroniczny e-mail: info@sterim.eu
 12. Reklamacja, o której mowa w ust. 11, powinna określić rodzaj żądania i dane umożliwiające Sprzedającemu kontakt z Klientem, w tym przynajmniej adres e-mail. Sprzedający udzieli Klientowi odpowiedzi na tę reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, na wskazany przez Klienta adres e-mail, a w przypadku jego niewskazania, na adres e-mail, z którego Klient przesłał reklamację lub na  adres korespondencyjny Klienta.

 

Par. 6 Złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży, płatności i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie Klient może składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
 2. Klient może złożyć Zamówienie po uprzednim zalogowaniu się na Konto albo bez uprzedniego logowania się na Konto jako gość Sklepu. Sprzedający informuje Klienta - na adres e-mail podany przez Klienta – o zmianach statusu Zamówienia.
 3. Klient składa Zamówienie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia zgodnie z par. 5 ust. 4 lit. a). Kliknięcie przez Klienta na opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inną równoważną jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia i wyrażeniem przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów w ilości i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta). Klikając opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub inną równoważną Klient potwierdza, że w przypadku przyjęcia oferty przez Sprzedającego, Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny wraz z kosztami dostawy.
 4. Klient może wybrać jeden z następujących sposobów płatności:
  a) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności: karta VISA lub MASTERCARD (kredytowa lub debetowa), szybki przelew przez zalogowanie na konto internetowe, BLIK, portfel elektroniczny, świadczonych przez PayU. (tzw. szybki przelew);
  b) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w informacji przesłanej na adres e-mail Klienta
  c) płatność przy odbiorze "za pobraniem" u kuriera realizującego doręczenie, kartą lub gotówką, przy zamówieniu nie przekraczającym kwoty 1000,00 pln brutto.
 5. Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje podczas składania Zamówienia. Wybrany sposób płatności może wpłynąć na czas realizacji Zamówienia.
 6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację o szczegółach tego Zamówienia, w tym o nazwie i ilości zamówionych Towarów, łącznej cenie zamówionych Towarów i wybranej formie płatności oraz o łącznym koszcie i sposobie dostawy zamówionych Towarów, a także informację o Regulaminie i prawie do odstąpienia od umowy wraz z wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a także - w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem tradycyjnym - informacje o numerze rachunku bankowego, na który Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty kwoty wskazanej w szczegółach Zamówienia.
 7. Wysłanie informacji o szczegółach Zamówienia, o której mowa w ust. 6 powyżej:
  a) jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedającego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach wynikających z Zamówienia i Regulaminu, i z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży,
  b) nie jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest opłacenie Zamówienia przez Klienta w terminie wskazanym w ust. 8 poniżej. Do czasu opłacenia Zamówienia, Zamówienie posiada status „Oczekuje”,
 8. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty:
  a) w terminie 14 dni od otrzymania informacji o numerze rachunku bankowego - w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem tradycyjnym
  b) niezwłocznie od momentu przekierowania go na stronę obsługującą system elektronicznych płatności – w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (tzw. Szybki przelew).
  c) w momencie doręczenia u kuriera
 9. W przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności PayU (tzw. szybki przelew), po złożeniu Zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę obsługującą system elektronicznych płatności.
 10. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie 14 dni zgodnie z ust. 8 powyżej Zamówienie jest anulowane. W takim wypadku Sprzedający wyśle do Klienta na podany przez niego adres e-mail informację o anulowaniu Zamówienia. Anulowanie Zamówienia jest równoznaczne z odstąpieniem przez Sprzedającego od Umowy Sprzedaży, bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu na zapłatę. Klient może złożyć nowe Zamówienie.
 11. Po opłaceniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez siebie adres e-mail informację o przekazaniu Zamówienia do realizacji i o zmianie statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji” a także fakturę.
 12. Konsument, który chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego przed złożeniem Zamówienia.
 13. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Sprzedającego faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT w formie papierowej Klient zobowiązany jest o tym wyraźnie poinformować Sprzedającego przed złożeniem Zamówienia. Faktury VAT wysyłane są na adres lub adres e-mail wskazany przez Klienta na jego Koncie albo w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem jego dane do wystawienia faktury VAT pobierane są przez Sprzedającego z GUS-u.

 

Par. 7 Realizacja Zamówienia i dostawa Towaru

 1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po terminowym opłaceniu przez Klienta Zamówienia zgodnie z par. 6 ust. 8, tj.:
  a) w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem tradycyjnym – rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy,
  b) w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności z pośrednictwem systemów elektronicznych płatności – rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje w chwili otrzymania przez Sprzedającego od podmiotu obsługującego ten system potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.
  c) w przypadku wyboru przez Klienta dokonania płatności za pobraniem - rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje w chwili wpłynięcia zamówienia
 2. Niezwłocznie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia Klient otrzyma na wskazany przez niego adres e-mail informację o rozpoczęciu realizacji Zamówienia i o zmianie statusu Zamówienia na „W trakcie realizacji”.
 3. Realizacja Zamówienia obejmuje wysłanie Towaru (tj. powierzenie Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia na adres wskazany przez Klienta) i dostawę Towaru przez firmę kurierską.
 4. Orientacyjny termin wysłania Towaru wynosi 48 godzin od chwili rozpoczęcia realizacji Zamówienia wskazanej w ust. 1. Niezwłocznie po wysłaniu Towaru Klient otrzyma na podany adres e-mail informację o wysyłce i o zmianie statusu Zamówienia na „Wysłane” wraz z linkiem do śledzenia przesyłki.
 5. Orientacyjny termin dostawy Towaru przez firmę kurierską wynosi 48 godzin od powierzenia Towaru przez Sprzedającego.
 6. Dostawa Towaru realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 7. Podczas składania Zamówienia Klient może wybrać jeden z następujących sposobów dostawy Towaru:
  a) za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost,
  b) za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD,
  c) do Paczkomatu InPost – możliwa wyłącznie w odniesieniu do niektórych Towarów o wadze nieprzekraczającej 25 kg i rozmiaru Gabaryt C.
 8. Szczegółowa informacja o sposobach, kosztach i warunkach dostawy Towaru, w tym ewentualnych warunkach darmowej dostawy Towaru, zamieszczona jest na Stronie Internetowej w zakładce „Warunki i koszty dostawy” dostępnej pod adresem https://sterim.eu/webpage/warunki-koszty-dostawy.html  i stanowi integralną część Regulaminu.
 9. Wartości opłat za dostawę Towaru wyliczane są automatycznie w momencie składania Zamówienia i są uzależnione od wybranego sposobu dostawy.
 10. O ostatecznym, łącznym koszcie dostawy zamówionych Towarów, które Klient zobowiązany jest ponieść, Klient jest informowany w podsumowaniu Zamówienia, przed kliknięciem opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, i w informacji o szczegółach Zamówienia wysłanej na adres e-mail Klienta, zgodnie z par. 6 ust. 6 Regulaminu.
 11. Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze VAT lub paragonie.
 12. Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 13. Klient, niebędący Konsumentem ani osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zobowiązany jest zbadać przesyłkę z Towarem w obecności kuriera pod kątem sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jest kompletna, a przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków, zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół i poinformować Sprzedającego o tym fakcie w terminie 7 dni, przesyłając do Sprzedającego kopię protokołu, pod rygorem nierozpatrzenia reklamacji, o której mowa w par. 10 ust. 7.

 

Par. 8 Rabaty i promocje

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na cenę Towaru.
 2. Sprzedający nie udziela rabatów na koszty dostawy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.
 4. Rabaty nie sumują się. W przypadku kilku rabatów w stosunku do ceny danego Towaru obowiązuje wyłącznie najwyższy rabat.
 5. Sposób informowania przez Sprzedającego o obniżeniu ceny określony został w ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

Par. 9 Reklamacje Konsumentów

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedającego względem Konsumenta za zgodność świadczenia z umową określone są w Ustawie o Prawach Konsumenta w Rozdziale 5a oraz innych przepisach obowiązującego prawa. Reklamacje i roszczenia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Reklamację dotyczącą zakupionego przez  Konsumenta Towaru zalecamy  złożyć:
  poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej , a następnie wysłanie tego formularza na adres e-mail reklamacje@sterim.eu
 3. Sprzedający zaleca, by reklamacja wskazywała co najmniej:
  a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, ewentualnie numer telefonu,
  b) numer zamówienia Towaru, stanowiącego przedmiot reklamacji,
  c) numer faktury lub paragonu,
  d) Towar podlegający reklamacji,
  e) żądanie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży,
  f) uzasadnienie reklamacji obejmujące w szczególności dokładny opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży oraz datę jej stwierdzenia
 4. W przypadku reklamacji dotyczącej zakupionego przez Konsumenta Towaru, Klient będący Konsumentem udostępnia Sprzedającemu Towar. Sprzedający na swój koszt odbierze Towar od Klienta, w tym celu Klient wybiera jedną z zaproponowanych przez Sprzedającego i najdogodniejszą dla Klienta opcję odbioru reklamowanego Towaru, np. za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub bezpośrednio pod adresem: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-636 Poznań
 5. Do udostępnianego lub zwracanego Sprzedającemu Towaru Konsument proszony jest o dołączenie kopii faktury VAT lub paragonu; ich dołączenie może przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 6. Konsument proszony jest o udostępnienie Sprzedającemu Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie przyjmuje od Konsumenta tzw. przesyłek za pobraniem (ang. Cash On Delivery; przesyłka, której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie kwoty wskazanej w liście przewozowym przez nadawcę przesyłki) jeśli wiąże się to z koniecznością spełniania świadczenia pieniężnego, a Sprzedający takiej przesyłki nie zamawiał
 8. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedający może kontaktować się z Konsumentem na podany przez niego adres lub adres e-mail bądź numer telefonu.
 9. Sprzedający rozpoznaje reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 10. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres (jeżeli reklamacja została przesłana pocztą) lub adres e-mail (jeżeli reklamacja została przesłana e-mailem lub poprzez formularz reklamacji).
 11. W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Konsument powinien odebrać reklamowany Towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 12. Sprzedający nie przewiduje udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich uregulowanym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823 z późn. Zm.) Konsument ma możliwość skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów dostępnego za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów pod adresem europa.eu/consumers/odr . Adres elektroniczny Sprzedającego: info@sterim.eu

 

Par. 10 Reklamacje Klientów niebędących Konsumentami

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta niebędącego Konsumentem za prawidłowe funkcjonowanie i jakość dostarczonych Towarów na warunkach określonych postanowieniami niniejszego paragrafu. Jednocześnie Sprzedający i Klient niebędący Konsumentem wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu wad fizycznych i prawnych Towarów (rękojmia) regulowaną przepisami art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 18 poniżej.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego Konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta niebędącego Konsumentem, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Klient niebędący Konsumentem poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) została Klientowi niebędącemu Konsumentem wydana w stanie niezupełnym.
 3. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta niebędącego Konsumentem za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta niebędącego Konsumentem lub wynikły z przyczyny tkwiącej w dostarczonym Towarze w tej samej chwili.
 4. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności za wady Towaru, jeżeli Klient niebędący Konsumentem wiedział o wadzie w chwili wydania Towaru.
 5. Sprzedający odpowiada za wady fizyczne, niebędące wadami ukrytymi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed odebraniem Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem i Klient ten zawiadomi o niej Sprzedającego w sposób wskazany w ust. 7 poniżej.
 6. Wady (braki) ilościowe Towaru nie stanowią wady ukrytej.
 7. O wykryciu wady niebędącej wadą ukrytą, w tym braku ilościowego, Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia odebrania Towaru. Sprzedający nie odpowiada za wady niebędące wadami ukrytymi zgłoszone po tym terminie.
 8. O wykryciu wad jakościowych będących wadami ukrytymi Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest zawiadomić Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. Sprzedający nie odpowiada za wady zgłoszone po tym terminie.
 9. Reklamacje Klient niebędący Konsumentem może składać wyłącznie poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się Stronie Internetowej https://sterim.eu/webpage/reklamacje, a następnie wysłanie tego formularza na adres e-mail reklamacje@sterim.eu
 10. Reklamacja musi wskazywać co najmniej: imię, nazwisko, nazwę, firmę, adres, adres e-mail, fakturę sprzedaży, Towar podlegający reklamacji, żądanie Kontrahenta, uzasadnienie reklamacji obejmujące w szczególności dokładny opis wady oraz dokumentację fotograficzną i kopię faktury VAT.
 11. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar na swój koszt i ryzyko, w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem w trakcie transportu, na adres Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, chyba że Sprzedający zobowiąże się do dokonania oględzin Towaru w miejscu użytkowania Towaru przez tego Klienta.
 12. Sprzedający rozpoznaje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od  otrzymania prawidłowo sporządzonej i kompletnej reklamacji, zgodnej z ust. 9 i 10 i 11, oraz reklamowanego Towaru, a gdyby Sprzedający otrzymał reklamację i Towar w różnych dniach – od dnia otrzymania ostatniego z nich. W przypadku gdy Sprzedający zobowiązał się dokonać oględzin w miejscu użytkowania Towaru, wymogu dostarczenia Towaru nie stosuje się. W terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu Sprzedający wysyła do Klienta niebędącego Konsumentem na adres e-mail, z którego reklamacja została wysłana, informację o nieuwzględnieniu albo uwzględnieniu reklamacji oraz sposobie i terminie usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad. Termin usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad będzie nie dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W przypadkach uzasadnionych przyczynami o charakterze technicznym, technologicznym lub innymi niezależnymi od Sprzedawcy, w szczególności leżącymi po stronie producenta, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Klienta, termin ten ulegnie automatycznie wydłużeniu, bez konieczności składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, o dodatkowy czas potrzebny na usunięcie wady lub dostarczenie Towaru wolnego od wad, wywołany tymi przyczynami, jednakże nie dłużej niż o kolejne 30 dni, chyba że Sprzedawca wskaże
 13. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedający według swojego wyboru usunie wadę fizyczną Towaru albo dostarczy Towar wolny od wad albo zwróci cenę.
 14. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności w przypadku braku wystąpienia wady, a także w przypadku, gdy wada powstała z przyczyn leżących po stronie Klienta niebędącego Konsumentem lub innego niż Sprzedający podmiotu, wszelkie koszty poniesione przez Sprzedającego w wyniku nieuzasadnionego zgłoszenia wady, w szczególności koszty dojazdu, robocizny, oględzin, badań, transportu, będą poniesione przez Klienta niebędącego Konsumentem, a ponadto Klient ten zobowiązany jest odebrać reklamowany Towar na własny koszt w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Jeżeli Klient ten nie odbierze Towaru w terminie wskazanym w zdaniu powyższym, Sprzedający ma prawo żądać zapłaty przez niego kary umownej w 123,00 pln brutto przechowywanego przez Sprzedającego Towaru za każdy dzień przechowywania. Sprzedający uprawniony jest dochodzić zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 15. Jeżeli dokumentacja określająca warunki eksploatacji Towaru wymaga dokonywania przez Klienta prewencyjnych czynności serwisowych, w tym przeglądów gwarancyjnych, Klient niebędący Konsumentem jest odpowiedzialny za spełnienie tych wymagań, pod rygorem utraty prawa zgłaszania wad.
 16. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu wad Towarów nie obejmuje:
 17. Towarów, za które cena nie została zapłacona w terminie w całości lub w części,
 18. Towarów zamontowanych lub używanych niezgodnie z umową, ich przeznaczeniem, lub niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego lub producenta,
 19. wad powstałych przy lub w wyniku dokonywania przez tego Klienta lub na jego zlecenie napraw lub przeróbek, lub zmian konstrukcyjnych dostarczonego Towaru, bez uprzedniego powiadomienia i pisemnej zgody Sprzedającego i producenta,
 20. wad powstałych podczas transportu,
 21. wad, z powodu wystąpienia których obniżono cenę,
 22. Towarów, co do których Klient nie spełnił wymogów wskazanych w ust. 15,
 23. usterek, wad i uszkodzeń będących następstwem wypadków losowych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego,
 24. wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej eksploatacji czy konserwacji,
 25. wad powstałych w wyniku naturalnego zużycia eksploatacyjnego,
 26. Towarów bez dowodu zakupu,
 27. Towarów użytkowanych po pojawieniu się wady.
 28. Sprzedający nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta niebędącego Konsumentem wskutek istnienia wady fizycznej, w szczególności za szkody, które Klient ten poniósł przez to, że zawarł umowę nie wiedząc o istnieniu wady, w tym zwłaszcza Sprzedający nie jest odpowiedzialny za utracone przez tego Klienta korzyści ani zobowiązany do zwrotu jemu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru, ani zwrotu dokonanych przez tego Klienta nakładów na Towar, ani też za szkody, które Klient ten poniósł w związku ze zgłoszeniem wady i procedurą reklamacyjną opisaną w niniejszym paragrafie, w tym zwłaszcza Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów dostarczenia reklamowanego Towaru, zapakowania tego Towaru, transportu, podróży i noclegów tego Klienta, ani też do naprawienia szkody poniesionej przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez tego Klienta umowy zawartej z osobą trzecią, w szczególności z tytułu kar umownych obciążających tego Klienta.

 

Par. 11 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru (tj. objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania (tj. objęcia w posiadanie) ostatniego Towaru, partii lub części przez Konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży prosimy wysłać na adres: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, lub na adres elektroniczny e-mail: info@sterim.eu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu.
 9. Konsument proszony jest o odesłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.
 10. Konsument, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest ponieść:
  a) dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,
  b) bezpośrednie koszty zwrotu Towaru; wysokość tych kosztów uzależniona jest od gabarytów i ilości zwracanego Towaru, przy czym w przypadku gdy zwrotowi podlega cały zakupiony Towar, wysokość tych kosztów powinna być zbliżona do kosztów dostarczenia tego Towaru Konsumentowi przez Sprzedającego.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 12. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku Umowy Sprzedaży:
 13. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 14. w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 15. w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 16. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Par. 12 Ochrona danych osobowych i cookies

Zasady ochrony danych osobowych Klientów i tzw. plików Cookies określone są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem https://sterim.eu/webpage/polityka-prywatnosci.html

 

 Par. 13 Zamieszczanie opinii w Sklepie Internetowym

 1. Sprzedający gwarantuje Klientom zarejestrowanym w Serwisie również możliwość zamieszczania w Opinii Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedający zapewnia, aby Opinie publikowane w Serwisie pochodziły od Klientów, którzy używali danego Towaru lub też go nabyli. 
 3. Zamieszczenie opinii przez Klienta jest możliwe po skorzystaniu ze Sklepu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. Sprzedający każdorazowo po zawarciu Umowy, przesyła do Klienta wiadomość e-mail, w której udostępnia Klientowi indywidualny link, pod którym można wystawić opinię.
 4. Sprzedający jednocześnie każdorazowo informuje, które z opinii zostały przez niego zweryfikowane pod tym kątem, zamieszczając przy opinii odpowiednie oznaczenie graficzne lub słowno-graficzne. .
  5. Sprzedający nie redaguje Opinii zamieszczanych przez Klientów, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia lub odmowy publikacji Opinii w każdym czasie w przypadku stwierdzenia sprzeczności Opinii w niniejszym Regulaminem. 

6.Klient powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 1. Zakazane jest zamieszczanie opinii:
 2. a) bez uprzedniego skorzystania ze Sklepu;
 3. b) wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 4. c) naruszających dobra osobiste Sprzedającego lub osoby trzeciej;
 5. d) przez opłaconych użytkowników, w celu sztucznego podwyższenia oceny Towaru.
 6. Sprzedający może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Klientów, którzy rzeczywiście nabyli Towar. Po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 

Par. 13 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży. Strony wiąże Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.
 2. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że Regulamin został jemu udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Regulamin nie ogranicza ani nie wyłącza praw Klienta, w szczególności Konsumenta, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności między postanowieniami Regulaminu a tymi przepisami pierwszeństwo mają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta są nieważne i w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie, w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie:
  a) na Stronie Internetowej działającej pod adresem https://sterim.eu ,
  b) poprzez przesłanie Regulaminu Klientowi na jego adres e-mail
 6. Klient, rejestrując się w Sklepie lub składając Zamówienie, oświadcza, iż wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności adresu oraz adresu e-mail.
 7. Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych i Umowy Sprzedaży zawartych przez Strony jest prawo polskie.
 8. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z umową o świadczenie usług elektronicznych lub Umową Sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem niebędącym Konsumentem, niedające się rozstrzygnąć na drodze negocjacji, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa bądź sposobu lub zasad funkcjonowania Sklepu, w szczególności zmiany sposobów dostaw lub form płatności. Zmiana danych Sprzedającego, w szczególności adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, nie stanowi zmiany Regulaminu i zostanie notyfikowana poprzez ogłoszenie na Stronie internetowej https://sterim.eu i jest skuteczna z datą ogłoszenia tej zmiany. O treści zmian Regulaminu Sprzedający poinformuje Klientów przez umieszczenie na Stronie internetowej https://sterim.eu informacji o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni na podane przez nich adresy e-mail. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie wypowie on umowy o świadczenie usług elektronicznych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu Sklepu Interetowego STERIM
Załącznik nr 1 - "Wzór formularza odstąpienia od umowy" stanowiący Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta
Załącznik nr 2 - "Wzór Formularza Reklamacyjnego"
Załącznik nr 3 - "Wzór Formularza rozwiązania umowy o Świadczenie Usługi Konta drogą elektroniczną"