Polityka prywatności

 

Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego STERIM.eu działającego pod adresem https://sterim.eu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).


1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest STERIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000882168, NIP 972-131-44-66, REGON 388122320, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł w pełni wpłacony.
Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest poprzez:
- adres: Sterim Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań,
- e-mail: info@sterim.eu
- telefon: (+48) 61 415 89 76


2. Ochrona danych osobowych

Wszelkie zapytania dotyczące danych osobowych prosimy kierować na email: dpo@sterim.eu

3. Rodzaje danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym STERIM.eu

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jako Klientów Sklepu Internetowego STERIM.eu. Przetwarzane są te dane osobowe, które zostały przez Państwa udostępnione oraz te, które są dostępne w publicznie dostępnych rejestrach lub innych rejestrach prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Przetwarzane są więc te dane, które udostępnili Państwo w szczególności w formularzu Zamówienia, w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania Konta w Sklepie Internetowym, podczas zmiany danych widniejących na tym Koncie, podczas zapisywania się na Newsletter, w przesłanym do nas oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży lub reklamacji, w przesłanym formularzu reklamacyjnym, lub też w jakiejkolwiek wiadomości bądź piśmie, tj. w szczególności:
- imię i nazwisko,
- firmę – w przypadku Klientów niebędących Konsumentami,
- adres,
- adres e-mail,
- numer telefonu,
- NIP – w przypadku Klientów niebędących Konsumentami lub w związku z wystawianiem faktury VAT,
- numer rachunku bankowego, z którego zapłacili Państwo za Zamówienie lub też na który dokonamy zwrotu płatności,
a ponadto dane związane z dokonywanymi przez Państwa działaniami, takimi jak złożenie Zamówienia, opłacenie Zamówienia, złożenie reklamacji, odstąpienie od Umowy Sprzedaży, rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, aktywność w Sklepie Internetowym (np. oglądane Towary, adresy IP, dane z plików Cookies).

4. Cel pozyskiwania, podstawa prawna przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) podjęcia przez zawarciem umowy działań na Państwa żądanie (np. poinformowania o dostępności Towaru) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań,
b) zawarcia i wykonania umowy (np. zarejestrowania Klienta w Sklepie Internetowym, utworzenia Konta dla Klienta, zrealizowania Zamówienia, weryfikowania płatności za Zamówienie) – art. 6 ust. 1 lit.b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy,
c) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta, obowiązków związanych z realizacją uprawnień z tytułu rękojmi, obowiązków dotyczących wystawiania faktur i paragonów, obsługi korespondencji związanej z tymi obowiązkami) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez czas wykonania tych obowiązków, czas trwania odpowiedzialności z tytułu ich wykonania, przez czas niezbędny do wystawienia faktury lub paragonu i wynikający z przepisów okres ich przechowywania, przez czas niezbędny do wyjaśnienia i zakończenia wszystkich kwestii z nimi związanych,
d) realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów związanych z dochodzeniem roszczeń, obroną przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu przedawnienia roszczeń,
e) realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania,
f) podejmowania innych działań na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (np. w celu przetwarzania danych po wykonaniu umowy, wysyłki Newslettera) – do czasu wycofania zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:
a) pracownikom i współpracownikom administratora, którzy uczestniczą w realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej,
b) podmiotom, które w imieniu administratora mogą realizować cele określone w pkt 4 powyżej lub innym administratorom, tj. w szczególności:
- podmiotom, które są dostawcami usług IT, w szczególności dostawcami aplikacji i programów umożliwiających wysyłkę Newslettera, SMSów, kontakt przez czat, dostawcami usług hostingowych (usług zarządzania serwerem i oprogramowaniem), dostawcami usług poprawy funkcjonalności w sklepie i integracji,- podmiotom świadczącym pomoc prawną, rachunkową, podatkową,
- podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe, lub przewozu przesyłek w celu dostarczenia przesyłek z Towarem lub korespondencji,
- podmiotom świadczącym usługi ubezpieczenia przesyłek,
- podmiotom świadczącym usługi płatnicze.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

6. Prawa Klienta

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a/ prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
b/ prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
c/ prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
d/ prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
e/ prawo przeniesienia Państwa danych osobowych,
f/ prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem,
g/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
h/ prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie:
- wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania (tj. sprzeciwu wobec przesyłania ofert, informacji o akcjach promocyjnych itp.); po wniesieniu takiego sprzeciwu administratorowi nie wolno będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych w celach marketingowych,
- wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; po wniesieniu takiego sprzeciwu administratorowi nie wolno będzie już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i może być jedynie obowiązkiem umownym. Przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych jest jednak niezbędne do realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z łączącej strony umowy, w szczególności do założenia Konta w Sklepie Internetowym, złożenia Zamówienia, dostawy zamówionego Towaru, wysyłania do Państwa Newslettera, wystawienia przez administratora faktury, obsługi złożonych przez Państwa reklamacji, oświadczeń o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oświadczeń o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zwrotu płatności, kontaktowania się z Państwem. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości skontaktowania się z Państwem w sprawach związanych z zawarciem lub wykonaniem umowy.

8. Profilowanie

Możemy przetwarzać Państwa dane w sposób zautomatyzowany, w tym do profilowania, tj. wykorzystać Państwa dane osobowe do oceny Państwa preferencji dotyczących zamawianych Towarów w celu przygotowania dla Państwa specjalnych ofert:
a/ przed zawarciem umowy, na podstawie Państwa odrębnej zgody,
b/ w czasie obowiązywania umowy, do czasu jej wykonania,
c/ po wykonaniu umowy, na podstawie Państwa odrębnej zgody.

9. Pliki Cookies

Pliki Cookies (Ciasteczka) to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe (serwer) i pobierane na dysku twardym Państwa komputera, karcie pamięci Państwa telefonu lub innego urządzenia, z którego Państwo korzystacie, odwiedzając stronę internetową STERIM.eu. Są to informacje, które mogą być odczytane przez system administratora przy każdorazowym połączeniu się Państwa urządzenia. Strona internetowa sklepu STERIM.eu nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na Państwa urządzeniu. Mechanizm plików Cookiem jest bezpieczny dla Państwa urządzeń. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzenia wirusów lub innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania.

Państwa dane osobowe zawarte w plikach Cookies są przetwarzane w celu:
a) identyfikacji Państwa jako osoby zalogowanej w Sklepie Internetowym,
b) zapamiętywania Towarów dodanych przez Państwa do Koszyka,
c) zapamiętywania danych wpisanych do formularzy dostępnych na Stronie Internetowej (np. formularza Zamówienia, formularza reklamacji),
d) obsługi Państwa Konta w Sklepie Internetowym,
e) poprawy jakości oferowanych przez administratora usług, w tym wygody korzystania ze Sklepu Internetowego,
f) tworzenia statystyk dotyczących korzystania przez Państwa ze Sklepu Internetowego.

Mają Państwo możliwość dokonania w swojej przeglądarce internetowej zmiany ustawień dotyczących przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie opcji akceptowania plików cookies w Państwa przeglądarce może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego lub niektórych jego funkcji bądź oferowanych przez nas usług.